Projects

Publications

2020

 • CurricularFace: Adaptive Curriculum Learning Loss for Deep Face Recognition
  Yuge Huang, Yuhan Wang, Ying Tai, Xiaoming Liu, Pengcheng Shen, Shaoxin Li, Jilin Li, Feiyue Huang
  In Proceeding of IEEE Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2020), Seattle, WA, Jun. 2020
  Bibtex | PDF | Code
 • @inproceedings{ curricularface-adaptive-curriculum-learning-loss-for-deep-face-recognition,
    author = { Yuge Huang and Yuhan Wang and Ying Tai and Xiaoming Liu and Pengcheng Shen and Shaoxin Li and Jilin Li and Feiyue Huang },
    title = { CurricularFace: Adaptive Curriculum Learning Loss for Deep Face Recognition },
    booktitle = { In Proceeding of IEEE Computer Vision and Pattern Recognition },
    address = { Seattle, WA },
    month = { June },
    year = { 2020 },
  }