Projects

Publications

2020

 • The Untold Secrets of WiFi-Calling Services: Vulnerabilities, Attacks, and Countermeasures
  Tian Xie, Guan-Hua Tu, Bangjie Yin, Chi-Yu Li, Chunyi Peng, Mi Zhang, Hui Liu, Xiaoming Liu
  IEEE Transactions on Mobile Computing, , May. 2020 (in press)
  Bibtex | PDF
 • @article{ the-untold-secrets-of-wifi-calling-services-vulnerabilities-attacks-and-countermeasures,
    author = { Tian Xie and Guan-Hua Tu and Bangjie Yin and Chi-Yu Li and Chunyi Peng and Mi Zhang and Hui Liu and Xiaoming Liu },
    title = { The Untold Secrets of WiFi-Calling Services: Vulnerabilities, Attacks, and Countermeasures },
    journal = { IEEE Transactions on Mobile Computing },
    month = { May },
    year = { 2020 },
  }